VESIJETIN JA MÖNKIJÄN VUOKRAUSEHDOT

 

 

Tämän sivuston vuokrausehdot koskevat mönkijöitä ja vesijettejä. Retkeilyauton vuokrausehtoihin pääset tästä.

 

1. AJONEUVON / LAITTEEN KÄYTTÖ

 

a) Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan laitteesta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan kulussa ollessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraa ja sitoutuu käyttäessään laitetta ottamaan huomioon muut liikkujat sekä noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia.

 

b) Vuokraaja sitoutuu vastaamaan siitä, että laitteen kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan laitteen käsittelystä käytetyllä alueella.

 

c) Laitteen jäädessä ilman valvontaa se on lukittava.

 

d) Laite luovutetaan asiakkaalle varusteluettelon mukaisin varustein ja polttoainesäiliö täytettynä. Vuokraamon luovuttaessa laitteen vuokraajalle, kummankin osapuolen on syytä tarkastaa laitteen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

 

2. VAKUUTUKSET

 

Ajoneuvossa/laitteessa on voimassa oleva vuokravakuutus, joka käsittää laitteen vahinkovakuutuksen. Vakuutus ei kata vuokraajan henkilövahinkoja eikä rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa.

 

3. VASTUU AJONEUVOSTA/LAITTEESTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

 

3 .1 Vuokraajan perusomavastuu

 

Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

 

a) Korvaamaan laitteelle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.

 

b) Korvaamaan laitteesta vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet. Varusteluettelo tarkastetaan vuokraajalle luovutuksessa sekä palautettaessa.

 

c) Vesijetin potkurivaurioissa on kiinteä minimi korvaus 500 € - 1000 €.  Potkuri tarkistetaan jokaisen vuokrauksen jälkeen. Potkuri voi vaurioitua esimerkiksi kiven tai muun sinne kuulumattoman joutuessa potkurin läpi, ajettaessa esimerkiksi liian matalassa vedessä.

 

 3 .2 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta

 

Jos laitteelle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

 

4. VUOKRAN MAKSU

 

Vuokrahinnat sisältävät vuokrasopimuksessa mainitun henkilön/henkilöiden oikeuden käyttää ajoneuvoa/laitetta, varusteluettelon mukaiset varusteet sekä laitevakuutuksen. Vuokra maksetaan noudettaessa.

 

5. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS

 

Vuokraamon on luovutettava laite vuokraajalle hyväkuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet laitteen käytöstä. Laitteen luovutus vuokraajalle ja opastus tapahtuvat sovitun vuokraus-ajan puitteissa. Ellei vuokraaja saa laitetta käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen, ellei virhettä korjata kohtuullisessa ajassa.

 

6. POLTTOAINE JA AJONEUVON/LAITTEEN HUOLTO

 

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan laitteen normaaleista tarkastuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä ja jos vesijetissä on takaponttonien poistoproput, vesijetin vedessä ollessa ne ovat oltava kiinni. Jos laite palautetaan vajaalla bensatankilla, on vuokraamolla oikeus periä vuokraajalta 2,00 euroa / litra tankkauslisää sekä 50 euron tankkauskorvaus.

 

7. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

 

a) Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle laitteessa ilmenneestä virheestä tai laitetta kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuman johdosta on ryhdyttävä.

 

b) Vahingon sattuessa on vuokraajan heti ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin, joita vakuutusehdoissa edellytetään vahingon toteamiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko.

 

c) Teknisen tai rakenteellisen vian ilmetessä, vuokraajalla on velvollisuus palauttaa vuokrattu laite vuokraamoon.

 

d) Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

 

8. VUOKRAAMON VASTUU AJONEUVON/LAITTEEN VIRHEESTÄ

 

Jos laitteessa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, joka ei johdu vuokraajan huolimattomuudesta, vuokraaja voi vaatia virheen korjaamista. Jos laitteen kunnosta johtuva virhe on olennainen eikä vuokraamo kohtuullisessa ajassa voi toimittaa tilalle korvaavaa laitetta, voi vuokraaja vaatia sopimuksen purkua. Vuokraajalla on oikeus vaatia korjausajalta vuokranalennusta.

 

9. AJONEUVON/LAITTEEN PALAUTTAMINEN

 

a) Laite on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Laitteen polttoainesäiliö on oltava täytetty. Palautus tapahtuu sovitun vuokra-ajan puitteissa.

 

b) Jos asiakas palauttaa laitteen ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.

 

c) Jos vuokraa ja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä vuokraajalta kaikki laiminlyönnistä vuokraamolle aiheutuneet kulut.

 

10. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

 

a) Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

 

b) Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa tämä sopimus, jos laite ei ole käytettävissä vuokraamosta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä johtuen, force majour. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

 

c) Vuokraajalla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua ilmenneen vuokraajasta riippumattoman ylivoimaisen esteen johdosta, force majour, vaatia tämän sopimuksen purkamista. Mikäli vaatimus esitetään 28 vrk ennen vuokrauksen alkua, on vuokraajalla oikeus saada maksamansa vuokra takaisin vähennettynä toimituskuluilla. Mikäli edellä mainittu peruutus tapahtuu myöhemmin, ei vuokraa makseta takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

 

d) Mikäli vuokraaja vaatii sopimuksen purkamista muusta syystä kuin kohdassa c) ei hänellä ole oikeutta saada maksamaansa vuokraa. Mikäli korvaava asiakas löydetään, peritään peruutuskuluina vuokraamolle syntyneet kohtuulliset kustannukset. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

 

11. AJONEUVON/LAITTEEN VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE ON KIELLETTY

 

Ajoneuvon/laitteen vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty.

 

12. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

 

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokraaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraajan asuinpaikkakunnan alioikeudessa, ellei vuokraaja halua nostaa kannetta vuokraamon kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa.